Zufallsbild

Das Landleben lockt sogar diejenigen, die sich nichts aus ihm machen.

Fernando Pessoa

Aktuelles Projekt

GAP und NUTS

Begriffe zum Thema Ländlicher Raum – verständlich gemacht in unserem Glossar.
Glossar

Gewusst wo

Weitere Infos im Internet – für Sie zusammen gestellt.
Linkliste

Restrukturyzacja i praca w rolnictwie

 

Problemy i cele

Struktura agrarna w Europie zmieni się drastycznie w najbliższych latach. Mniejsze gospodarstwa, które nie będą mogły zaistnieć na rynku, będą musiały swoje gospodarstwa zlikwidować lub oferować inne produkty wzgl. usługi.

Proces restrukturyzacji w Unii Europejskiej będzie dotyczył poszczególnych regionów wiejskich w różnym wymiarze i zróżnicowanej formie. Podczas gdy w Bułgarii i Rumunii Komisja Europejska prognozuje jeszcze utratę około 2 Mil miejsc pracy, to w krajach zachodnich proces ten będzie przebiegał inaczej. Wiele małych gospodarstw krajach w południowo-wschodnich nie ma prawie szans na przetrwanie. Reformy np. w sektorze mleka i tytoniu również w krajach zachodniej – i południowej Europie oczekują dalszą utratę miejsc pracy.

Zachodnioeuropejskie kraje posiadają dłuższe doświadczenie z restrukturyzacją, szukały możliwości, alternatywy i szans jak ten proces przetrwać. Inne doświadczenia mają kraje, które dopiero wstąpiły w roku 2004 do UE. Europejska polityka rolna będzie w przyszłości jeszcze bardziej rynkowo ukierunkowana. W rolnictwie powstają większe struktury gospodarstw, które chcą przeżyć walkę konkurencyjną i muszą się dostosować do nowych warunków rynkowych.

Cel Komisji stworzenie więcej i lepszych miejsc pracy, zwłaszcza w krajach o słabszych strukturach w obszarach wiejskich będzie trudne do przeprowadzenia. Restrukturyzacja będzie dotyczyła również większych zakładów w rolnictwie. Te z kolei będą mogły pełnić ważne skuteczne funkcje dla zatrudnienia:

 • Stworzą nowe miejsca pracy w zakładach bezpośrednio w produkcji rolnej,
 • Przedsiębiorstwa same stworzą miejsca pracy w ramach procesu zróżnicowania, np. w zakresie urynkowienia, odnawialnych energii, turystyki,
 • Poprzez działania gospodarstw na bazie zakładowej, ale również na płaszczyźnie lokalnej gdzie w otoczeniu zakładów powstaną nowe miejsca pracy wzgl. możliwości dla pojedynczych osób.

Tak przedsiębiorstwa mogą być motorem dla zatrudnienia w obszarze wiejskim, zakładając, że poddadzą się restrukturyzacji.

Rodzaj i zakres restrukturyzacji i jej skutki są zależne od przewidywanych i towarzyszących im przedsięwzięć, zarówno na płaszczyźnie regionalnej, zakładowej i sektora.

Tu zaczyna się proponowany projekt. Z przygotowaniem idei przewodniej na podstawie dobrych przykładów, na wstępie przedsięwzięć restrukturyzacji dla rozwinięcia wizji i perspektyw nowych i lepszych możliwości dla zatrudnionych. Równocześnie związki zawodowe mają otrzymać możliwości do argumentacji, aby zarówno na bazie zakładowej jak i na bazie regionalnej i europejskiej wnieść swój wkład do konsolidacji swoich zapatrywań.

Zwłaszcza na zapleczu przyszłej europejskiej i narodowej dyskusji w sprawie zmiany wspólnej polityki rolnej, wydaje się inicjatorom projektu konieczne udzielić pomocy dotkniętym tym procesem. W ramach tego projektu dla opracowania idei przewodniej proces dyskusyjny będzie w poszczególnych krajach ujednolicony przez uczestniczących partnerów.

Na górę

 

Działania

Projekt ma w pięciu krajach badać każdorazowo jeden do dwóch przykładów zakładowej / regionalnej restrukturyzacji. Uczestniczące związki zawodowe znajdą przykłady, (czyli 3-4 gospodarstwa; wzgl. zjednoczone lub spółdzielnie).

Z przygotowaniem regionalnej krótkiej analizy sektora powstanie wgląd w powiązania gospodarcze i socjalne gospodarstw oraz wymogi dla restrukturyzacji.

Podczas zwiedzania gospodarstw i rozmowach przy okrągłym stole należy analizować istniejące strategie, praktyki i inicjatywy. Wspólnie z ekspertami, regionalnymi działaczami i partnerami społecznymi zostanie oceniana trafność i efektywność przedsięwziętych środków. Dla porównywania wyników z poszczególnych działań będzie rozwinięta struktura przewodnia ankiety.

Należy przede wszystkim dyskutować nad następującymi pytaniami:

 • Jakie strategie i możliwości postępowania powstały dla pokonania socjalnych i gospodarczych zmian struktury?
 • Jak wykorzystano możliwości uczestniczenia zatrudnionych na płaszczyźnie zakładowej i regionalnej?
 • Jakie zadania maja instytucje doradcze (zwłaszcza odnośnie warunków socjalnych zatrudnionych?
 • Jaki technologiczny transfer jest potrzebny i jak wyglądają wymagania dotyczące kwalifikacji?
 • Jak można wykorzystać innowacje produktów, jakie są innowacyjne możliwości procesu, łącznie z organizacjami spółdzielczymi?
Arbeitsprogramm

Download Harmonogram

 

Wyniki

Wyniki poszczególnych analiz zostaną rozpatrywane i opublikowane na stronie internetowej. Z zestawienia wyników rozwinięta będzie idea przewodnia, która także będzie pokazana na stronie internetowej. Oprócz tego dla dalszego rozpropagowania wyników przygotuje się odpowiedni wydruk. Planuje się rozpowszechnienie informacji o tym projekcie poprzez związkowe media.

Na górę

 

Partnerstwa

Partnerstwo w projekcie jest składnikiem sieci związkowej, która przez kilka lat wspólnie pracowała przy różnych akcjach i projektach. Efektem tej wspólnej pracy obok analiz i oceny spraw socjalnych i gospodarczych jest opublikowanie wyników na wielu narodowych i międzynarodowych seminariach i konferencjach jak i w elektronicznych publikacjach. Z przedstawieniem wyników projektu na stronie internetowej laendlicher-raum.eu zagwarantowano, że informacje będą rozpropagowane w istniejącej sieci związkowej dla zatrudnienia i mogą być dyskutowane na różnych płaszczyznach.

Pojedyncze osoby niniejszego partnerstwa są włączone do licznych gremiów na bazie narodowej i europejskiej. Specjalnie należy wymienić narodowe komisje doradcze dla europejskiej polityki rolnej, europejskiego dialogu społecznego w rolnictwie, komisji doradczej dla obszarów wiejskich w Europie i Europejskiej Komisji Gospodarczej i Socjalnej.

Partnerzy to:

 • Niemcy: IG BAU / PECO-Instytut
 • Austria: GPA/ Izba pracowników rolnych
 • Włochy: ALPA Nazionale
 • Rumunia: Agrostar
 • Bułgaria: FNSZ
 • Polska: ZZPR
 • Belgia: EFFAT

Na górę

 

CameraProtokół zdjęć