Zufallsbild

Das Landleben lockt sogar diejenigen, die sich nichts aus ihm machen.

Fernando Pessoa

Aktuelles Projekt

GAP und NUTS

Begriffe zum Thema Ländlicher Raum – verständlich gemacht in unserem Glossar.
Glossar

Gewusst wo

Weitere Infos im Internet – für Sie zusammen gestellt.
Linkliste

Преструктуриране и работа в селското стопанство

 

Проблеми и цели

Аграрната структура в Европа драстично ще се промени през следващите няколко години. Малките предприятия, които вече не са в състояние да оцелеят на пазара, ще трябва да променят своята дейност и да предлагат други продукти или услуги.

Този процес на структурни реформи в Европейския съюз се отразява и засяга в различна степен селските райони. Докато за новоприсъединилите се към Общността страни България и Румъния се прогнозира, че около 2 милиона работници ще загубят работата си, то този процес протича по различен начин в западните европейски страни. Малък шанс за оцеляване имат най-вече малките ферми/предприятия от Югоизточна Европа. Освен това реформите в млечния и тютюневия сектор в страните от Западна и Южна Европа се очаква да доведат до още загуба на работни места.

Западноевропейските страни имат повече опит в преструктурирането и разполагат с възможности и алтернативи за преодоляване негативите на този процес. Страните, присъединили се към ЕС през 2004 г. също са натрупали известен опит. Бъдещата Европейска Селскостопанска политика се очаква да бъде още повече пазарно ориентирана. Формират се все по-големи земеделски структури. Компаниите/предприятията, които искат да оцелеят в условията на силна конкуренция трябва да се адаптират към новите пазарни условия.

Целта на Комисията за създаване на повече и по-добри работни места е трудно изпълнима особено в необлагодетелстваните селски райони. Преструктурирането ще доведе до окрупняване на предприятията и възникването на големи компании, включително и в селското стопанство. Тези структури вероятно ще изпълняват нови важни функции, пряко влияещи върху заетостта:

 • В предприятията, пряко ангажирани със селскостопанско производство ще бъдат създадени нови работни места;
 • Фирмите сами създават нови работни места в рамките на процесите на диверсификация, например в областта на търговията, възобновяемите енергийни източници, туризма и др.;
 • Чрез развиване на фирмените дейности както на ниво предприятието, така и на местно ниво се създават възможности за нови работни места за физически лица.

Така тези компании могат да бъдат двигатели на заетостта в селските райони, в следствие на тяхното преструктуриране.

Характерът и степента на преструктуриране и неговата ефективност са зависими и свързани с превантивни мерки, както на ниво предприятие, така и на отраслово и регионално равнище.

И тук е мястото на настоящия проект. С разработването на наръчник с примери за добри практики ще бъдат предложени възможности за действие както и посочени перспективите пред работниците и служителите за нови и по-добри работни места в условия на преструктуриране, ще се изследва какви превантивни мерки, свързани със структурните промени е необходимо да се начертаят.

В същото време на синдикатите ще бъдат предоставени аргументи, които да допринесат за консолидиране на техните позиции както на ниво предприятие, така и на регионално и европейско равнище. Особено сега в светлината на предстоящите дискусии на европейско и национално ниво за промените в Общата селскостопанска политика се оказва необходимо инициаторите на проекта да подпомогнат заинтересовани страни с анализи, направени по проекта. Посредством разработените насоки в рамките на проекта ще се унифицират дискусионните процеси в отделните страни на участващите партньори.

top

 

Дейности

Проектът обхваща пет страни, като всяка една изследва по два регионални примера за преструктуриране. Участващите синдикати ще идентифицират примерите (т.е. 3 - 4 стопанства или кооперативи).

С изработването на кратки регионални и секторни анализи ще се направи един преглед на икономическата и социална среда, в която развиват дейност предприятията, ще се оцени и необходимостта от преструктуриране.

Чрез визити, дискусии, кръгли маси ще се анализират стратегии, практики и инициативи. Експерти, регионални участници и социални партньори заедно ще оценяват полезността и ефективността на мерките. За сравнителна оценка на резултатите от отделните дейности ще се разработи структуриран наръчник.

Какви теми ще бъдат обсъждани

 • Какви стратегии и възможности за действие за справяне с икономическите и социални последици от преструктурирането могат да се развият?
 • Как биха могли да бъдат използвани възможностите за участие на работниците и служителите в предприятието и на регионално ниво?
 • Какви са задачите пред ангажираните с темата институции (особено по отношение на социалните условия на работниците и служителите)?
 • Какъв трансфер на ноу-хау е необходим?
 • Как могат да се прилагат иновациите, как да се използва потенциала на процеса на иновации, прилагайки го в земеделските структури?
Arbeitsprogramm

Download Arbeitsprogramm

 

Резултати

Резултатът е разширяване на регионалния социален диалог, укрепване на мрежите по заетост на европейско и регионално ниво, както и създаване на стратегии за действие.

top

 

Партньорство

Партньорството по проекта е част от мрежа от синдикални организации, които работят съвместно в продължение на няколко години по различни проекти и дейности. Резултатите от съвместната работа са редица анализи и оценки на социалните и икономическите условия в отделните страни. Разпространението на тези резултати е реализирано чрез представянето им на редица национални и международни семинари, конференции и под формата на публикации в електронни и печатни медии. Публикуването на резултатите от проекта на сайта laendlicher-raum.eu ще гарантира разпространението на информацията в съществуващата синдикална мрежа по заетост. Тази информация би могла да бъде база за бъдещи дискусии на различните нива.

Отделните представители на страните, партньорки по проекта участват в редица представителни организации, комитети, комисии и експертни групи, свързани със социалния диалог, както на национално така и на европейско ниво. От особено значение е участието в националите Комитети по наблюдение на Европейската селскостопанска политика, Европейски социален диалог в земеделието, в Европейския Консултативен комитет за развитие на селските райони и в Европейския икономически и социален съвет.

Страните – участнички по проекта са:

 • Германия: ИГ БАУ / ПЕКО Институт
 • Австрия: GPA / синдикат ТМ
 • Италия – АЛПА Национале
 • Румъния - Агростар
 • България – Федерация на независимите синдикати в земеделието, ФНСЗ
 • Полша - ЗЗПР
 • Белгия - ЕФФАТ

top

 

Cameraснимка протокол