Zufallsbild

Ackerbau und Viehzucht sind die zwei Brüste, die den Staat sicherer säugen als die Gold- und Silberminen Perus.

Karl Julius Weber

Aktuelles Projekt

GAP und NUTS

Begriffe zum Thema Ländlicher Raum – verständlich gemacht in unserem Glossar.
Glossar

Gewusst wo

Weitere Infos im Internet – für Sie zusammen gestellt.
Linkliste

Sieć zatrudnienia w obszarze wiejskim

 

Cele projektu

Wewnątrz UE od dawna tak i do dziś istnieją znaczne regionalne różnice odnośnie zatrudnienia. Nie ma wątpliwości, że zaangażowanie na płaszczyźnie lokalnej może mieć wyraźny wpływ na likwidację tych różnic, zwłaszcza na terenach, w których istnieją niekorzystne, specyficzne warunki geograficzne i strukturalne.

Celem projektu jest umożliwienie partnerom, a przede wszystkim Związkom Zawodowym uczestniczenia w tych procesach na różnych płaszczyznach. Przy tym w ramach projektu będzie się korzystać z dobrych przykładów, analizować je i oceniać, i opracowywać przy pomocy różnych metod w formie wytycznych.

Podstawą dla efektywnej pracy Związków Zawodowych ma być połączenie sieci zatrudnienia w obszarach wiejskich.

Z opracowanym treningowym programem rozwoju partnerzy socjalni mają otrzymać możliwości, aby znaleźć się w lepszym położeniu w sensie EBS i uczestniczyć w tym procesie.

Istniejące kontakty mają być połączone w ściślejszą sieć, aby poprawić proces kultur uczestniczących partnerów.

 

Partnerstwo

Partnerstwo istnieje między Związkami Zawodowymi Niemiec, Polski, Rumunii i Bułgarii. Związki Zawodowe działają w swoich krajach na bazie zakładowej, regionalnej i narodowej i mają ścisłe kontakty ze swoimi politycznymi i administracyjnymi władzami. Wszystkie Związki Zawodowe są członkami EFFAT.

Instytut PECO jest również członkiem partnerstwa. Instytut jest ściśle powiązany z IG BAU i prowadzą wspólnie od lat wiele projektów na bazie narodowej i europejskiej z wieloma innymi Związkami Zawodowymi Rolnictwa, np. temat praca sezonowa i migracyjna, dialog społeczny, treść umów zbiorowych, ochrona pracy i zdrowia. IG BAU przejmuje prowadzenie projektu i jest odpowiedzialny za cały projekt. Instytut PECO przejmuje odpowiedzialność za sprawy organizacyjne i przeprowadzenie projektu.

Dalsi partnerzy to polski Związek Zawodowy ZZPR, bułgarski Związek Zawodowy FNSZ i rumuński Związek Zawodowy Agrostar. Związki te będą promować projekt poprzez swoje sieci narodowe i struktury lokalne. To znaczy, że Związki Zawodowe wciągną do projektu lokalnych aktywistów z urzędu pracy, administracji.

Udział własny w planowanym projekcie przejmuje IG BAU. Związki Zawodowe wniosą własny wkład w formie usług personalnych itp. Monetarnego opisu nie przygotowano i nie wykazano.

Góra strony

 

Aktywności projektu

W fazie realizacji projekt będzie przedstawiony, przy czym cele i oczekiwane wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej. W krajach partnerskich przeprowadzi się badania dotyczące promocji zatrudnienia w obszarach wiejskich. Włączone zostaną różne regiony niekorzystne pod względem geograficznym i strukturalnym.

W Niemczech i w Polsce przez dotychczasową pracę rozpoznawczą regiony zostały już dość dobrze ustalone; w krajach partnerskich Rumunii i Bułgarii regiony będą wyznaczone w ramach fazy realizacyjnej.

Na pierwszym seminarium zostanie przedstawiony projekt i wybrane poszczególne regiony oraz uzgodnione dalsze postępowanie.

W fazie prowadzącej nastąpią badania o sytuacji w wybranych regionach. Na tej podstawie opracuje się program treningowy i przeprowadzi dwa seminaria.

Faza wprowadzenia zawiera pierwsze próby zastosowania metod. Potem zostaną ocenione wyniki badań na seminarium i opracowuje się wytyczne z dobrymi przykładami dla lokalnej i regionalnej strategii celem rozwoju lokalnego zatrudnienia.

Na seminarium uzyskane krajowe wyniki i wytyczne będą przedstawione i dyskutowane. Odpowiednio do sprawozdania badającego, nastąpią uzgodnienia co do dalszej pracy sieci i możliwości nowego projektu.

Ostatnia faza zawiera przygotowanie sprawozdania finansowego i rzeczowego oraz opublikowanie wyników na stronie internetowej i w pismach fachowych.

 

Metody projektu

Rozprowadzenie informacji nastąpi poprzez www.laendlicher-raum.eu; wewnętrzna komunikacja chwilowych wyników projektu i wewnętrzna komunikacja projektu nastąpi przez hidden-site.

W Internecie znajdą się informacje o badaniach, które będą przez inne bezpośrednie rozmowy i doświadczenia przedyskutowane.

Dla rozwinięcia katalogu pytań przygotowane będą na podstawie poprzednio prowadzonych badań hipotezy o sprawdzonych metodach w zakresie lokalnego zatrudnienia, z tego przygotuje się ankietę strukturalnych wywiadów. Katalog pytań zostanie sprawdzony wstępnym testem. Głównym celem strukturyzacji / standaryzacji jest możliwie wysoka porównywalność poszczególnych wywiadów.

Dla optymalnego zastosowania ankiety ankieterzy będą intensywnie zapoznani na pierwszym seminarium i Internet będzie im stale towarzyszył. Opis dobrych metod postępowania i projekt wytycznych nastąpi w fazie roboczej.

Na workshopie ankieterów (PL i BG) zostaną ustalone przedstawione nowe metody i narzędzia i wspólnie analizowane. Przez odpowiednich ekspertów wybrane i wypróbowane metody i postępowania dla społecznego sterowania będą trenowane przez lokalne strategie zatrudnienia. Celem jest zmiana z „z kierowania do wspólnego inicjowania rozwoju”. Skuteczną metodą jest np.: praca sieciowa; kształtowanie procesów uczestnictwa; mediacje; warsztat rozwojowy; praca publiczna.

Celem stosowania NRO’s w obszarze wiejskim zostaną przepracowane wytyczne z wypróbowanymi metodami i ustalonymi promocyjnymi lub hamującymi warunkami z zakresu lokalnego rozwoju zatrudnienia z wszystkich krajów partnerskich. Na seminarium końcowym oceniane będą razem doświadczenia z wytycznych.

Góra strony

 

Plan pracy

Faza realizacyjna – 2 miesiące
Główne działania to: zapoznanie się z projektem, opracowanie katalogu pytań; ustalenie ram dla oceny; na zakończenie przeprowadzenie seminarium w Berlinie.
Faza prowadząca – 4 miesiące
Ustalenie sprawdzonych metod w wybranych regionach, przedłożone zostaną wstępne wytyczne.
Faza relokacji – 5 miesięcy
W Polsce i Bułgarii przeprowadzone zostaną 2 wielonarodowe seminaria dla transferu wiedzy i trenowania metod; metody będą sprawdzone; wytyczne będą przepracowane.
Faza rozpowszechnienia – 1 miesiąc
Workshop dla rozpowszechnienia odbędzie się w Warszawie. Przygotuje się sprawozdania finansowe- rzeczowe i ewaluacyjne. Sieć jest rozszerzona, ankieterzy potrafią postępować i pracują ze sprawdzonymi, nowymi metodami.
 

Dalsze aktywności

Poprzez projekt mają być inicjowane przedsięwzięcia następcze w uczestniczących krajach. Przy czym zostanie zwrócona uwaga na powiązania między zakładowymi, lokalnymi inicjatywami.

Uczestnicy projektu będą w stanie własnoręcznie rozwinąć projekty, przy problemach tworzona sieć będzie jako stabilny czynnik do dyspozycji. Komunikacja sieciowa może nadal następować przez przygotowaną stronę internetową. Na narodowych i europejskich konferencjach np.: EFFAT sieć zostanie przedstawiona i pozyskana dla dalszych inicjatyw.

Z przyjęciem treści wytycznych do programów szkoleniowych Związków Zawodowych mogą być koncypowane dalsze środki kształcenia.

Działania następcze mogą następować na bazie lokalnej lub nacjonalnej, obok źródeł finansowania ELER wskazuje się również na możliwość promowania według rozporządzenia ESF § 5.

Góra strony

 

Ocena przedsięwzięć

Składnikiem sterowania projektem jest ocena projektu poprzez zewnętrzne rzeczoznawstwo. W pierwszym kroku (fazy implementacji) będą uzgodnione z kierownictwem projektu kryteria oceny, czynniki jakościowe i ilościowe. Osoby oceniające biorą udział we wszystkich seminariach (workshopach) i obserwują przebieg projektu. Przy pomocy ankiety i pojedynczych wywiadów będzie ustalony jakościowy przebieg projektu oraz ilościowe wyniki. Po każdej fazie projektu odbędzie się rozmowa na tematy sterowania i informowania między kierownictwem projektu i osobą oceniającą, gdzie ustalone będą następne kroki projektu.

Tym samym dla kierownictwa projektu nastąpi sprzężenie zwrotne zdarzeń z zewnątrz.

Wyniki projektu obok wytycznych będą oceniane w sprawozdaniu oraz w oddzielnym sprawozdaniu oceniającym.

 

Wartości Europejska

IG BAU jest powiązana z europejską siecią związków zawodowych rolnictwa. Wysyła przedstawicieli do różnych europejskich, narodowych, regionalnych / lokalnych gremiów, jak np. dialog społeczny w rolnictwie, narodowych i regionalnych komisji towarzyszących dla funduszy europejskich dla obszarów wiejskich (ELER).

Już w przeszłości można było wprowadzić doświadczenia i wyniki analiz prac projektowych bezpośrednio do doradztwa politycznego na europejskiej i narodowej płaszczyźnie. Tak na przykład udało się wykorzystać wnioski projektu i strategie partnerów społecznych stowarzyszenia zatrudnienia na lokalnej płaszczyźnie (2001) dla dyskusji w sprawie możliwości uczestnictwa przy rozwoju narodowej strategii obszarów wiejskich w Niemczech i przy zajęciu stanowiska EWIS. Przy sytuacji zatrudnienia w rolnictwie UE i krajach kandydujących…”(NAT 175-Cese 109/2004). Oczywiście również doświadczenia z niniejszego projektu zostaną opublikowane i wprowadzone do zajętego stanowiska monitoringu IG BAU do sprawozdania istotnej polityki UE obok ESF, zwłaszcza do GAP / ELER. Właśnie w ostatnim zakresie istnieje zapotrzebowanie na działania, gdyż zatrudnieni przy wprowadzeniu politycy na bazie lokalnej znajdują zbyt mało uwagi.

Z wymianą doświadczeń między uczestnikami projektu mają być wypracowane dobre przykłady i rozpowszechnione w narodowych dyskusjach. Z rozwojem programu treningowego partnerzy społeczni otrzymają narzędzie, które może być wykorzystane dla własnej sieci. W ten sposób poprawi się wspólne zrozumienie u politycznych decydentach.

Góra strony