Zufallsbild

Das Landleben lockt sogar diejenigen, die sich nichts aus ihm machen.

Fernando Pessoa

Aktuelles Projekt

GAP und NUTS

Begriffe zum Thema Ländlicher Raum – verständlich gemacht in unserem Glossar.
Glossar

Gewusst wo

Weitere Infos im Internet – für Sie zusammen gestellt.
Linkliste

Mрежа по трудова заетост в селските райони

 

Цели на проекта

В ЕС продължава да съществува значителна регионална диспропорция по отношение на трудовата заетост. Няма съмнение, че ангажираността на локално ниво може значително да допринесе за намаляване на тези разлики, особено в областите с характерни географски и структурни неблагоприятни условия.

Една от целите на проекта е да се създадат различни партньорства, особено сред синдикатите, за по-доброто им участие в процеса на изпълнение на Европейската стратегия по заетостта на различни нива. При това в рамките на проекта ще се обменят добри практики, ще се анализират, оценят и разработят съответни възможни дейности под формата на ръководство с насоки.

Основа за ефективната работа на синдикатите е създаването на по-тясно свързани мрежи за трудова заетост в селските райони. С разработването на програма за обучение ще се предостави на социалните партньори практическа възможност за тяхното по-успешно включване в процесите на изпълнение на Европейската стратегия за трудова заетост.

Създаването на контакти ще доведе до образуване на по-тесни мрежи, с което процесът на участие на различни култури в партньорствата ще се подобри.

 

Партньорство

По проекта си партнират синдикални организации от Земеделието от Германия, Полша, Румъния и България. Синдикатите в съответните страни действат на национално, регионално и ниво предприятие и са в контакт със съответните политически и административни институции. Всички синдикални организации са членове на EFFAT и на Европейската Конфедерация на синдикатите от Земеделие, Продоволствие и Туризъм.

Друг партньор е PECO – Институт, който е тясно свързан с IG BAU. От години Институтът реализира съвместно с IG BAU редица проекти на национално и Европейско ниво в партньорство с различни синдикални организации от Земеделието на различни теми като Сезонна работа и миграция, Социален диалог, Колективно договаряне, Безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за съвместния проект е на IG BAU като водеща организация, а PECO – Институт е отговорен за организирането и изпълнението на съдържателната работа по проекта.

Други партньори по проекта са Полският синдикат ZZPR, Федерация на Независимите синдикати от Земеделието от България и Румънския синдикат AGROSTAR. Приносът на Синдикатите към проекта ще бъде създаване на мрежи чрез техните национални и местни структури. Синдикатите ще привличат местните актьори като работнически комитети, административни служби на местно ниво.

Съфинансирането за планирания проект ще се поеме от IG BAU. А именно синдикатите ще дадат своя принос под формата на полагане на персонален труд по проекта като финасовото измерение за това не е определено.

top

 

Дейности по проекта

По време на Подготвителната фаза проектът ще бъде представен чрез публикуване на целите и очакваните резултати на уебсайт. Ще се направи проучване на добри практики в страните-партньорки за заетостта в селските райони. Трябва да бъдат включени райони, в които съществуват различни географски и структурни неблагоприятни условия.

В Германия и Полша регионите до голяма степен вече са определени в следствие на досегашната работа в мрежа; В страните – партньорки Румъния и България регионите ще бъдат определени в рамките на Подготвителната Фаза.

На Първата Работна среща ще бъде представен проектът и отделните избрани региони, както и ще се съгласува по-нататъшния ход на проекта.

Във фазата на изследване ще се направи проучване на ситуацията в избраните региони. Въз основа на събраната информация ще се разработи програма за обучение и ще се проведат два мултипликаторни семинара.

Фазата на практическо приложение включва първото изпробване и приложение на методите. Освен това, резултатите от проучването и семинарите ще се анализират и обобщят в наръчник с добри примери за местни и регионални стратегии за развитие на заетостта.

На втората Работна среща ще се разпространят резултатите, постигнати в различните страни и ще се представи наръчника с насоки за дискутиране. След доклада на експертите следва споразумение за по-нататъшна работа на мрежите и се обсъжда възможността за нови проекти.

Последната фаза включва съставянето на Финансовия и съдържателен доклад и публикуването на резултатите от проекта на уебсайт и в други специализирани издания.

 

Методи

Разпространението на информацията се осъществява чрез сайта www.laendlicher-raum.eu. Вътрешната комуникация по текущите резултати и комуникацията по проекта се извършва чрез метода hidden-site.

Проучването,свързано със събирането на информация се осъществява по Интернет от една страна, а от друга чрез директни разговори и експертен опит.

За създаването на въпросник първоначално ще бъдат формулирани хипотези, въз основа на предварително проведените проучвания, за доказани методи в областта на заетостта на местно ниво. И в следствие на това ще се разработи анкетен лист/въпросник за структурирано допитване. Въпросникът ще бъде изпитан чрез предварителен тест. Главна цел на структурирането/ стандартизирането е възможно по-голяма прилика между отделните анкети/допитвания.

С цел оптимално използване на въпросника, мултипликаторите, участващи в първия семинар ще бъдат обстойно запознати с него, а след това и чрез интернет ще продължават да получават информация. Описанието на добрите практики и изработването на проект за наръчник се извършват в тази работна фаза.

На мултипликаторните семинари ( в Полша и България) ще бъдат представени познати и нови методи и инструменти за работа и ще бъдат взаимно анализирани. Чрез съответните експерти избраните и изпробвани методи и практики ще бъдат експонирани в общественото управление, свързано с местните стратегии за заетост. Целта е промяна от “насочване към развитие” до “взаимни инициативи за развитие”. Ефективни методи например са: Работа в мрежа, изображение на процесите на участие, медиация, развитие на процеса, обществена работа.

Следва преработване на наръчника с изпитаните методи и имайки в предвид установените благоприятни и неблагоприятни условия в областта на заетостта на местно ниво от всички страни-партньорки, в последствие той да може да се използва от различни НПО в селските райони. На заключителния семинар за разпространение тези практики от наръчника ще бъдат обобщени и оценени.

top

 

Работен план

Подготвителна Фаза – 2 месеца
Основните дейности са: Запознаване с проекта, Разработване на въпросника, Определяне на рамка за оценка, на края ще се проведе работна среща в Берлин.
Фаза Проучване – 4 месеца
Подбиране на доказани практики в избраните региони, представяне на проект на наръчника.
Фаза на Изпълнение – 5 месеца
Провеждане на два мултипликаторни семинара в Полша и България за трансфер на знания и методи на обучение. Тестване на методите; Преработване на наръчника.
Фаза Разпространение – 1 месец
Семинарът за разпространение ще се състои във Варшава. Ще бъде представен съдържателен и финансов доклад и направена оценка на проекта. Мрежата е разширена, мултипликаторите са обучени да работят с вече доказани и нови методи.
 

Последващи дейности

В следствие на проекта в участващите страни трябва да бъдат инициирани последващи дейности при тясно сътрудничество между предприятията и институциите на местно ниво.

Участниците в проекта биха могли да развиват собствени проекти по проблематиката като имат на разположение мрежата като стабилизиращ фактор. Комуникацията в мрежата може да се осъществява по-нататък чрез създадения уебсайт. Мрежата ще бъде представена на национални и европейски конференции напр. на EFFAT и ще се предложат по-нататъшни инициативи.

След приемане на съдържанието на наръчника всеки синдикат може да включи в собствената си програма за обучения последващи обучителни мероприятия.

Последващите дейности могат да бъдат проведени на местно и национално ниво с възможност за финансиране от ELER според наредба §5 на ЕСФ.

top

 

Оценка на проекта

Елемент на управлението на проекта е извършване на външна оценка. В началото ( Подготвителната фаза) на проекта заедно с Управителен комитет се определят критериите за оценка, качествените и количествени индикатори. Оценителите участват във всички заседания, работни срещи и наблюдават процеса на изпълнение на проекта. За въпросника и отделните интервюта трябва да бъде извършено качествено проследяване на проекта както и количествена оценка на постигнатите резултати. След всяка фаза на проекта се провежда информационна среща-разговор между Управителния комитет и оценителите, на която се съгласуват следващите стъпки по проекта.

По този начин Управителният комитет на проекта получава външна обратна връзка относно стойността на извършената дейност по проекта.

Резултатите от проекта наред с наръчника ще бъдат описани както в съдържателния доклад, така и в доклада на оценителите.

 

Европейската добавена стойност на проекта

IG BAU е свързан с Европейската мрежа на аграрните синдикати. Организацията изпраща свои представители в различните европейски, национални и регионални/местни комитети, напр. Социален диалог в земеделието, национални и регионални съвети към Европейския фонд за Развитие на селските райони (ELER).

Както в недалечното минало опитностите и резултатите, генерирани от анализ на изпълнени проекти биха могли да се отправят като политически съвет на Европейско и национално ниво. Така напр. придобитите знания по проекта “ Методи и стратегии на социалните партньори от съюзите по трудова заетост на местно ниво” (2001) бяха използвани в дискусията за възможностите за участие посредством развитието на националната стратегия за селските райони в Германия и чрез разработването на становище EWSA “Състоянието на трудовата заетост в Земеделието в ЕС и в страните-кандидатки…”( NAT 175-case 109/2004). Естествено добрите практики по настоящия проект също ще бъдат публикувани и ще се излезе със становище на IG BAU, отправено към съответните Европейски политици наред с ЕСФ и особено GAP/ ELER. Тъкмо в последната област съществува потребност от действия, тъй като се обръща малко внимание на трудовата заетост при прилагане на политиката на местно ниво.

С обмяната на добри практики всяка от страните, участващи в проекта трябва да придобие важни познания, които да разшири в дискусия на национално ниво. Със създаване на обучителната програма ще се даде в ръцете на социалните партньори инструмент, който те могат да използват в мрежата. С това ще се подобри взаимното разбирателство и ще се повиши адекватността на политиците/взимащи решения.

top